De Europese Unie (EU) wil aantrekkelijk zijn voor internationale studenten. De arbeidsmarkt vergrijst, de druk op sociale zekerheidsstelsels neemt toe en de behoefte aan gekwalificeerd personeel groeit. Ook in Nederland. 

Onderzoek internationale studenten in Europa (2012-2018)

Nederland trekt daarom graag talentvolle studiemigranten aan en stimuleert ze om na hun studie te blijven. Internationale studenten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. En, als ze na hun studie blijven, aan economische groei in Nederland. De Nederlandse regering gaf dan ook in het regeerakkoord van 2017-2021 aan het hoger onderwijs te willen internationaliseren. Nederlandse instellingen als de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) stelden vervolgens de Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs op (2018), met een advies aan de regering over de aanpak van internationalisering.

Aantal internationale studenten in Nederland verdubbeld

Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is verdubbeld, van 40.000 in het studiejaar 2006-2007 naar ruim 80.000 in 2016-2017 (bron: Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs). Het gaat om zowel studenten uit niet-Europese landen als studenten uit landen van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein, IJsland). Dit succes brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, die terugkomen in het regeerakkoord en de internationaliseringsagenda. Hoe zorgt Nederland ervoor dat de kwaliteit en toegang van het hoger onderwijs op peil blijft? Gaat dit grote aantal niet ten koste van de mogelijkheden voor Nederlandse studenten?

Studenten van buiten en binnen Europa in Nederland

Het Europees Migratienetwerk (EMN) richtte zich voor het onderzoek naar internationale studenten in Europa op studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein, IJsland). In dit onderzoeksmagazine is aangegeven waar het specifiek om deze studenten gaat. Is dit niet aangegeven, dan was het niet mogelijk dit aan te geven en gaat het om alle buitenlandse studenten in Nederland, dus ook om studenten uit EU-lidstaten. Het grootste aantal buitenlandse studenten in Nederland komt uit de EU. 

Studenten- en Onderzoekers-richtlijn EU

In het EMN-onderzoek naar buitenlandse studenten gaat het om de toepassing van de Studenten- en Onderzoekersrichtlijn van de EU uit 2016 (2016/801). Deze richtlijn gaat over de minimale wettelijke normen voor het verwelkomen en behouden van internationale studenten in EU-lidstaten. De richtlijn is in Nederland in mei 2016 ingegaan om het beleid voor internationale studenten te verbeteren en te harmoniseren.

Onderzoek EMN buitenlandse studenten van buiten Europa

Gezien het belang voor Europa onderzocht het Europees Migratienetwerk (EMN) hoe lidstaten van de Europese Unie (plus Noorwegen, zonder Denemarken) in de periode 2012-2018 buitenlandse studenten aantrekken en na hun afstuderen behouden voor de arbeidsmarkt. Het EMN richtte zich hierbij op studenten die:

  • van buiten de Europese Economische Ruimte naar een EU-land zijn gekomen om te studeren
  • een verblijfsvergunning hadden voor een fulltime studie aan een hoger onderwijsinstelling in 2012-2017

Het EMN-onderzoek gaat ook in op specifieke maatregelen van lidstaten, zoals toelatingseisen van hoger onderwijsinstellingen, en bevat veel vergelijkende statistieken.

EMN Nederland onderzocht het Nederlandse beleid en vergeleek dit met andere EU-lidstaten (plus Noorwegen, zonder Denemarken). Dit online magazine vat de  onderzoeksresultaten van EMN Nederland samen, met de Europese vergelijking in het hoofdstuk Nederland laat sneller studenten toe dan meeste EU-lidstaten. Kijk het volledige Europese onderzoek en alle Europese resultaten op de site van EMN Nederland.

Trends in het aantal geaccepteerde studenten van buiten de EER in zes EU-lidstaten. | Bron: 'Attracting and retaining international students in the EU' (EMN Synthesis Report) | EMN, september 2019
Internationale masterstudenten tijdens de introductieweek, Technische Universiteit, Eindhoven. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollandse Hoogte

EMN Nederland

EMN Nederland is het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag. Het EMN bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, zonder Denemarken. Als onderzoeksnetwerk informeert het EMN beleidsmakers over migratie en asiel in Europa, en steunt daarmee een op feiten gebaseerd migratiebeleid.

www.emnnetherlands.nl

EU_IND logo